Tuesday, 28/09/2021 - 10:38|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu từ 19.10.2020

 

TH
TIẾT

10A1

(GD.Hoa)

10A2

(V.Vân)

10A3

(V.Hương)

10A4

(Tin.Quang)

10A5

(TA.Nam)

10A6

(Sử.Thanh)

10A7

(Lý.Hà)

10A8

(V.Mai)

10A9

(Tin.Huệ)

10A10

(Sử.Hợi)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

T.ANH - TA.Tiến

GDCD - GD.Hoa

TOÁN - T.Thanh

TD - TDHặc

TOÁN - T.Quang

ĐỊA - Đ.Yến

VĂN - V.Nhung

T.ANH - TA.Duyên

TOÁN - T.Nhân

LÝ - Lý.Chiên

3

KTNN - Si.Hoàn

SINH - Si.Tú

TOÁN - T.Thanh

LÝ - Lý.Chiên

T.ANH - TA.Nam

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Nhung

TD - TDHặc

TCT - T.Nhân

HÓA - H.Anh

4

GDCD - GD.Hoa

TIN - Tin.Quang

TC su - Sử.Thanh

HÓA - H. Huyền

TD - TDHặc

TIN - Tin.Huệ

KTNN - Si.Hoàn

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Khiết

PĐ sinh - Si.Nguyệt

5

TIN - Tin.Quang

KTNN - Si.Hoàn

SINH - Si.Tú

GDCD - GD.Hoa

LÝ - Lý.Hà

T.ANH - TA.Nam

ĐỊA - Đ.Yến

TC Sinh - Si.Nguyệt

VĂN - V.Khiết

 

3

1

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Quang

HÓA - H. Huyền

VĂN - V.Hương

SINH - Si.Nguyệt

TCV - V.Thành

TIN - Tin.Huệ

TOÁN - T.Thanh

TD - TDHặc

VĂN - V.Vân

2

VĂN - V.Khiết

HÓA - H. Huyền

TD - TDHặc

TC su - Sử.Hợi

LÝ - Lý.Hà

VĂN - V.Thành

GDCD - GD.Hoa

TIN - Tin.Huệ

T.ANH - TA.Duyên

VĂN - V.Vân

3

TCA - TA.PTQ

TCT - T.Quang

VĂN - V.Hương

ĐỊA - Đ.Duyên

GDCD - GD.Hoa

TD - TDHặc

TC su - Sử.Song

KTNN - Si.Hoàn

TIN - Tin.Huệ

PĐ su - Sử.Hợi

4

LÝ - Lý.Đức

ĐỊA - Đ.Duyên

VĂN - V.Hương

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Vân

KTNN - Si.Hoàn

TD - TDHặc

T.ANH - TA.Duyên

TC su - Sử.Song

ĐỊA - Đ.Yến

5

TCH - H. Huyền

SỬ - Sử.Song

ĐỊA - Đ.Duyên

KTNN - Si.Hoàn

VĂN - V.Vân

TC Sinh - Si.Nguyệt

HÓA - H.Phối

GDCD - GD.Hoa

SINH - QP.Quyết

 

4

1

TOÁN - T.Ánh

ĐỊA - Đ.Duyên

TCT - T.Thanh

TIN - Tin.Quang

TC su - Sử.Hợi

LÝ - Lý.Hà

TCV - V.Nhung

TD - TDHặc

LÝ - Lý.Đức

TOÁN - T.Quang

2

T.ANH - TA.Tiến

LÝ - Lý.HT.Trung

TIN - Tin.Quang

HÓA - H. Huyền

TCT - T.Quang

HÓA - H.Anh

T.ANH - TA.Dũng

TOÁN - T.Thanh

TOÁN - T.Nhân

SỬ - Sử.Hợi

3

HÓA - H. Huyền

TOÁN - T.Quang

T.ANH - TA.Tiến

ĐỊA - Đ.Duyên

T.ANH - TA.Nam

TCT - T.Ánh

TD - TDHặc

SỬ - Sử.Song

TOÁN - T.Nhân

LÝ - Lý.Chiên

4

TIN - Tin.Quang

T.ANH - TA.Tỵ

TCA - TA.Tiến

TD - TDHặc

ĐỊA - Đ.Duyên

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

TC su - Sử.Song

T.ANH - TA.Duyên

SINH - Si.Nguyệt

5

SINH - Si.Tú

HÓA - H. Huyền

ĐỊA - Đ.Duyên

SINH - Si.Nguyệt

TIN - Tin.Quang

T.ANH - TA.Nam

TCT - T.Dương

LÝ - Lý.Chiên

TC Sinh - QP.Quyết

 

5

1

VĂN - V.Khiết

TD - TDHặc

SỬ - Sử.Thanh

T.ANH - TA.Nam

HÓA - H.Anh

LÝ - Lý.Hà

TIN - Tin.Huệ

TCV - V.Mai

GDCD - GD.Hoa

PĐ V - V.Vân

2

VĂN - V.Khiết

LÝ - Lý.HT.Trung

HÓA - H. Huyền

TCV - V.Hương

TCV - V.Vân

TD - TDHặc

LÝ - Lý.Hà

VĂN - V.Mai

HÓA - H.Phối

PĐ Đ - Đ.Yến

3

TD - TDHặc

TC su - Sử.Song

VĂN - V.Hương

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Vân

SỬ - Sử.Thanh

TOÁN - T.Dương

TIN - Tin.Huệ

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Trọng

4

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.Tỵ

GDCD - GD.Hoa

TCT - T.Thanh

TD - TDHặc

TIN - Tin.Huệ

SỬ - Sử.Song

HÓA - H.Phối

T.ANH - TA.Duyên

HÓA - H.Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

SỬ - Sử.Thanh

TIN - Tin.Quang

T.ANH - TA.Tiến

TC Sinh - Si.Nguyệt

ĐỊA - Đ.Duyên

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Dương

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Đức

SỬ - Sử.Hợi

2

HÓA - H. Huyền

T.ANH - TA.Tỵ

TOÁN - T.Thanh

TIN - Tin.Quang

SỬ - Sử.Hợi

ĐỊA - Đ.Yến

T.ANH - TA.Dũng

SINH - Si.Nguyệt

KTNN - Si.Hoàn

VĂN - V.Vân

3

ĐỊA - Đ.Yến

TCV - V.Vân

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Nam

TIN - Tin.Quang

TC su - Sử.Thanh

T.ANH - TA.Dũng

LÝ - Lý.Chiên

HÓA - H.Phối

TOÁN - T.Trọng

4

T.ANH - TA.Tiến

VĂN - V.Vân

LÝ - Lý.Chiên

TOÁN - T.Thanh

TOÁN - T.Quang

TOÁN - T.Ánh

HÓA - H.Phối

T.ANH - TA.Duyên

TIN - Tin.Huệ

SINH HOẠT

5

TCV - V.Khiết

TOÁN - T.Quang

TIN - Tin.Quang

SỬ - Sử.Hợi

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Nam

SINH - Si.Nguyệt

HÓA - H.Phối

SỬ - Sử.Song

 

7

1

TD - TDHặc

TCA - TA.PTQ

TCV - V.Hương

T.ANH - TA.Nam

HÓA - H.Anh

SINH - Si.Nguyệt

VĂN - V.Nhung

VĂN - V.Mai

TCV - V.Khiết

 

2

TCT - T.Xyta

VĂN - V.Vân

LÝ - Lý.Chiên

VĂN - V.Hương

TC Sinh - Si.Nguyệt

VĂN - V.Thành

ĐỊA - Đ.Yến

VĂN - V.Mai

TD - TDHặc

 

3

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Vân

TD - TDHặc

VĂN - V.Hương

T.ANH - TA.Nam

GDCD - GD.Hoa

TC Sinh - Si.Nguyệt

TCT - T.Xyta

ĐỊA - Đ.Yến

 

4

TOÁN - T.Xyta

TD - TDHặc

T.ANH - TA.Tiến

LÝ - Lý.Chiên

TOÁN - T.Quang

TOÁN - T.Ánh

LÝ - Lý.Hà

ĐỊA - Đ.Yến

VĂN - V.Khiết

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

TH
TIẾT

11A1

(TA.Thúy)

11A2

(Đ.Thiết)

11A3

(TA.PTQ)

11A4

(Lý.Trung)

11A5

(V.Thành)

11A6

(V.Hoài)

11A7

(GDCD. Cổng)

11A8

(Si.Hà)

11A9

(Sử.Hương)

11A10

(V.Liên)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

KTCN - CN.L.Nga

TOÁN - T.Vương

HÓA - H.Hà

T.ANH - TA.Nam

SINH - Si.Thanh

TCT - T.Dương

TD - TDNinh

VĂN - V.Hương

TCT - T.Trọng

ĐỊA - Đ.Thiết

3

LÝ - Lý.Thành

ĐỊA - Đ.Thiết

T.ANH - TA.PTQ

SINH - Si.Thanh

HÓA - H. Huyền

TOÁN - T.Dương

T.ANH - TA.Duyên

VĂN - V.Hương

LÝ - Lý.Đức

HÓA - H.Phối

4

TOÁN - T.Dương

TC su - Sử.Hương

TOÁN - T.Quang

TD - TDNinh

SỬ - Sử.Hợi

T.ANH - TA.Nam

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.Duyên

TOÁN - T.Thanh

5

T.ANH - TA.Thúy

SỬ - Sử.Hương

SỬ - Sử.Hợi

HÓA - H. Huyền

TOÁN - T.Dương

TIN - Tin.Huệ

HÓA - H.Phối

TOÁN - T.Quang

TOÁN - T.Trọng

 

3

1

VĂN - V.Dung

VĂN - V.Liên

TCV - V.Khiết

TC su - Sử.Hợi

TCT - T.Dương

SINH - Si.Thanh

TC su - Sử.Song

T.ANH - TA.Duyên

LÝ - Lý.Đức

HÓA - H.Phối

2

VĂN - V.Dung

TCV - V.Liên

SINH - Si.Thanh

TOÁN - T.Thanh

TOÁN - T.Dương

TC su - Sử.Song

TCT - T.Trọng

TOÁN - T.Quang

HÓA - H.Phối

LÝ - Lý.Đức

3

TIN - Tin.Huy

SINH - Si.Thanh

TD - TDNinh

LÝ - Lý.Trung

TCV - V.Thành

HÓA - H. Huyền

T.ANH - TA.Duyên

ĐỊA - Đ.Yến

TCV - V.Khiết

TOÁN - T.Thanh

4

TOÁN - T.Dương

HÓA - H.Hà

T.ANH - TA.PTQ

TD - TDNinh

T.ANH - TA.Tỵ

VĂN - V.Hoài

TOÁN - T.Vương

KTCN - CN.N.Nga

SINH - Si.Hà

SINH - Si.Nguyệt

5

TCT - T.Dương

KTCN - CN.N.Nga

TCT - T.Quang

TCV - V.Khiết

LÝ - Lý.Đức

TCV - V.Hoài

SINH - Si.Hà

TIN - Tin.Huệ

TOÁN - T.Trọng

 

4

1

SỬ - Sử.Hương

TD - QP.Lộc

SINH - Si.Thanh

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Hoài

GDCD - GDCD. Cổng

TD - TDNinh

TCA - TA.Duyên

PĐ Đ - Đ.Thiết

2

LÝ - Lý.Thành

TOÁN - T.Vương

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.Nam

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

TD - TDNinh

GDCD - GDCD. Cổng

T.ANH - TA.Duyên

VĂN - V.Liên

3

TD - QP.Lộc

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Hoài

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Thành

TCA - TA.Duyên

KTCN - CN.L.Nga

LÝ - Lý.Đức

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Liên

4

HÓA - H.Hà

TCA - TA.Thúy

VĂN - V.Hoài

SỬ - Sử.Hợi

HÓA - H. Huyền

T.ANH - TA.Nam

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Hương

TD - TDNinh

TOÁN - T.Thanh

5

TCA - TA.Thúy

VĂN - V.Liên

TOÁN - T.Quang

ĐỊA - Đ.Thiết

TC su - Sử.Hợi

SỬ - Sử.Song

VĂN - V.Hoài

TCV - V.Hương

TC su - Sử.Hương

 

5

1

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Liên

TD - TDNinh

TOÁN - T.Thanh

LÝ - Lý.Đức

HÓA - H. Huyền

SINH - Si.Hà

T.ANH - TA.Duyên

ĐỊA - Đ.Yến

SỬ - Sử.Song

2

SINH - Si.Dũng

TOÁN - T.Vương

T.ANH - TA.PTQ

VĂN - V.Thành

TD - TDNinh

T.ANH - TA.Nam

SỬ - Sử.Song

SINH - Si.Hà

T.ANH - TA.Duyên

LÝ - Lý.Đức

3

T.ANH - TA.Thúy

TD - QP.Lộc

ĐỊA - Đ.Thiết

VĂN - V.Thành

TIN - Tin.Huy

TD - TDNinh

TCA - TA.Duyên

HÓA - H.Phối

VĂN - V.Khiết

VĂN - V.Liên

4

TD - QP.Lộc

T.ANH - TA.Thúy

KTCN - CN.L.Nga

TIN - Tin.Huy

TOÁN - T.Dương

LÝ - Lý.Trung

TOÁN - T.Vương

TD - TDNinh

TOÁN - T.Trọng

VĂN - V.Liên

5

ĐỊA - Đ.Thiết

LÝ - Lý.Đức

TIN - Tin.Huy

TCT - T.Thanh

KTCN - CN.L.Nga

TOÁN - T.Dương

LÝ - Lý.Trung

VĂN - V.Hương

TIN - Tin.Huệ

 

6

1

TCV - V.Dung

VĂN - V.Liên

TOÁN - T.Quang

HÓA - H. Huyền

GDCD - GDCD. Cổng

SINH - Si.Thanh

T.ANH - TA.Duyên

TC su - Sử.Song

VĂN - V.Khiết

TOÁN - T.Thanh

2

TOÁN - T.Dương

TCT - T.Trọng

GDCD - GDCD. Cổng

LÝ - Lý.Trung

SINH - Si.Thanh

TD - TDNinh

VĂN - V.Hoài

T.ANH - TA.Duyên

VĂN - V.Khiết

PĐ V - V.Liên

3

SINH - Si.Dũng

LÝ - Lý.Đức

TC su - Sử.Hợi

TOÁN - T.Thanh

TCA - TA.Duyên

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Hoài

TOÁN - T.Quang

TD - TDNinh

SINH - Si.Nguyệt

4

GDCD - GDCD. Cổng

SINH - Si.Thanh

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.Nam

TD - TDNinh

VĂN - V.Hoài

TCV - V.Khiết

SỬ - Sử.Song

KTCN - CN.L.Nga

SINH HOẠT

5

VĂN - V.Dung

HÓA - H.Hà

VĂN - V.Hoài

SINH - Si.Thanh

T.ANH - TA.Tỵ

KTCN - CN.N.Nga

TIN - Tin.Huệ

TCA - TA.Duyên

TOÁN - T.Trọng

 

7

1

T.ANH - TA.Thúy

GDCD - GDCD. Cổng

HÓA - H.Hà

VĂN - V.Thành

ĐỊA - Đ.Thiết

VĂN - V.Hoài

HÓA - H.Phối

TOÁN - T.Quang

SỬ - Sử.Hương

 

2

VĂN - V.Dung

TOÁN - T.Vương

TCA - TA.PTQ

TCA - TA.Nam

T.ANH - TA.Tỵ

LÝ - Lý.Trung

VĂN - V.Hoài

TCT - T.Quang

SINH - Si.Hà

 

3

HÓA - H.Hà

T.ANH - TA.Thúy

TOÁN - T.Quang

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Thành

ĐỊA - Đ.Thiết

TOÁN - T.Vương

HÓA - H.Phối

VĂN - V.Khiết

 

4

TCH - H.Hà

T.ANH - TA.Thúy

VĂN - V.Hoài

KTCN - CN.N.Nga

VĂN - V.Thành

GDCD - GDCD. Cổng

LÝ - Lý.Trung

SINH - Si.Hà

HÓA - H.Phối

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

TH
TIẾT

12A2

(Si.Tú)

12A3

(T.Huấn)

12A4

(TA.Tiến)

12A5

(V.Bình)

12A6

(V.Nhung)

12A7

(CN.N.Nga)

12A8

(Tin.Ký)

12A9

(TA.Tỵ)

12A10

(Đ.Duyên)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

HÓA - H.Anh

LÝ - Lý.Hà

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Bình

T.ANH - TA.PTQ

T.ANH - TA.Thúy

TC su - Sử.Vân

SỬ - Sử.Thanh

SINH - Si.Tú

3

SỬ - Sử.Thanh

T.ANH - TA.Thúy

TD - TDNinh

TCV - V.Bình

GDCD - GDCD. Cổng

TOÁN - T.Trọng

SỬ - Sử.Vân

KTCN - CN.L.Nga

HÓA - H.Hà

4

T.ANH - TA.PTQ

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Nhung

T.ANH - TA.Tiến

TOÁN - T.Trọng

TCA - TA.Thúy

SINH - Si.Hà

TOÁN - T.Ánh

LÝ - Lý.Hà

5

TIN - Tin.Huy

SỬ - Sử.Thanh

TCV - V.Nhung

TOÁN - T.Vương

SỬ - Sử.Vân

SINH - Si.Hà

GDCD - GDCD. Cổng

ĐỊA - Đ.Thiết

 

3

1

T.ANH - TA.PTQ

TD - TDThành

T.ANH - TA.Tiến

TIN - Tin.Huy

KTCN - CN.N.Nga

TD - TDThưởng

ĐỊA - Đ.Duyên

LÝ - Lý.Trung

SỬ - Sử.Vân

2

TOÁN - T.Vương

TOÁN - T.Huấn

TD - TDNinh

T.ANH - TA.Tiến

TCA - TA.PTQ

KTCN - CN.N.Nga

LÝ - Lý.Trung

TCH - H.Hà

ĐỊA - Đ.Duyên

3

TD - TDThành

LÝ - Lý.Hà

TCA - TA.Tiến

TOÁN - T.Vương

TOÁN - T.Trọng

SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Huấn

TD - TDThưởng

HÓA - H.Hà

4

VĂN - V.Mai

TIN - Tin.Huy

GDCD - GD.Hoa

TCA - TA.Tiến

TC su - Sử.Vân

TOÁN - T.Trọng

TD - TDThưởng

TIN - Tin.Ký

TOÁN - T.Huấn

5

VĂN - V.Mai

TCT - T.Huấn

TIN - Tin.Huy

TCT - T.Vương

SỬ - Sử.Vân

TIN - Tin.Ký

TCA - TA.Tỵ

HÓA - H.Hà

 

4

1

SINH - Si.Tú

TCA - TA.Thúy

T.ANH - TA.Tiến

LÝ - Lý.Chiên

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Dung

TCT - T.Huấn

SỬ - Sử.Thanh

VĂN - V.Bình

2

LÝ - Lý.Hà

T.ANH - TA.Thúy

SỬ - Sử.Hương

KTCN - CN.L.Nga

VĂN - V.Nhung

HÓA - H.Hà

TOÁN - T.Huấn

TCT - T.Ánh

PĐ V - V.Bình

3

TOÁN - T.Vương

SỬ - Sử.Thanh

HÓA - H.Anh

TD - TDNinh

VĂN - V.Nhung

T.ANH - TA.Thúy

HÓA - H.Hà

T.ANH - TA.Tỵ

TOÁN - T.Huấn

4

SỬ - Sử.Thanh

HÓA - H.Anh

TIN - Tin.Huy

SINH - Si.Thanh

LÝ - Lý.Chiên

ĐỊA - Đ.Thiết

TCV - V.Dung

TOÁN - T.Ánh

TOÁN - T.Huấn

5

TIN - Tin.Huy

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Vương

SINH - Si.Thanh

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Dung

TCA - TA.Tỵ

 

5

1

TCA - TA.PTQ

SINH - Si.Tú

TC su - Sử.Hương

TIN - Tin.Huy

TD - TDThưởng

LÝ - Lý.Trung

TIN - Tin.Ký

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Bình

2

GDCD - GD.Hoa

T.ANH - TA.Thúy

TCT - T.Ánh

HÓA - H.Anh

TCT - T.Trọng

TIN - Tin.Ký

SỬ - Sử.Vân

TD - TDThưởng

VĂN - V.Bình

3

TCT - T.Vương

VĂN - V.Mai

TOÁN - T.Ánh

LÝ - Lý.Chiên

T.ANH - TA.PTQ

TCV - V.Dung

T.ANH - TA.Tỵ

LÝ - Lý.Trung

PĐ su - Sử.Vân

4

T.ANH - TA.PTQ

VĂN - V.Mai

LÝ - Lý.Chiên

TC su - Sử.Hương

ĐỊA - Đ.Thiết

VĂN - V.Dung

TD - TDThưởng

TCV - V.Bình

LÝ - Lý.Hà

5

TOÁN - T.Vương

GDCD - GD.Hoa

ĐỊA - Đ.Yến

SỬ - Sử.Hương

LÝ - Lý.Chiên

TOÁN - T.Trọng

VĂN - V.Dung

T.ANH - TA.Tỵ

 

6

1

VĂN - V.Mai

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Nhung

TD - TDNinh

TD - TDThưởng

HÓA - H.Hà

LÝ - Lý.Trung

VĂN - V.Bình

SỬ - Sử.Vân

2

HÓA - H.Anh

TC su - Sử.Thanh

KTCN - CN.L.Nga

T.ANH - TA.Tiến

TCV - V.Nhung

VĂN - V.Dung

HÓA - H.Hà

VĂN - V.Bình

TOÁN - T.Huấn

3

ĐỊA - Đ.Duyên

KTCN - CN.L.Nga

T.ANH - TA.Tiến

VĂN - V.Bình

HÓA - H.Anh

TD - TDThưởng

T.ANH - TA.Tỵ

HÓA - H.Hà

PĐT - T.Huấn

4

TC su - Sử.Thanh

VĂN - V.Mai

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Bình

TOÁN - T.Trọng

TC su - Sử.Vân

KTCN - CN.N.Nga

TIN - Tin.Ký

SINH HOẠT

5

KTCN - CN.L.Nga

TCV - V.Mai

TOÁN - T.Ánh

ĐỊA - Đ.Yến

TIN - Tin.Ký

SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Huấn

GDCD - GDCD. Cổng

 

7

1

TD - TDThành

TOÁN - T.Huấn

TOÁN - T.Ánh

TOÁN - T.Vương

TIN - Tin.Ký

LÝ - Lý.Trung

VĂN - V.Dung

SINH - Si.Tú

 

2

LÝ - Lý.Hà

TD - TDThành

SỬ - Sử.Hương

GDCD - GD.Hoa

TOÁN - T.Trọng

T.ANH - TA.Thúy

TOÁN - T.Huấn

TOÁN - T.Ánh

 

3

TCV - V.Mai

HÓA - H.Anh

LÝ - Lý.Chiên

SỬ - Sử.Hương

T.ANH - TA.PTQ

TCT - T.Trọng

TIN - Tin.Ký

T.ANH - TA.Tỵ

 

4

TOÁN - T.Vương

ĐỊA - Đ.Thiết

SINH - Si.Tú

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Trọng

T.ANH - TA.Tỵ

VĂN - V.Bình

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết