Tuesday, 28/09/2021 - 11:00|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu từ 21/9/2020

 

TH
TIẾT

10A1

(GD.Hoa)

10A2

(V.Vân)

10A3

(V.Hương)

10A4

(Tin.Quang)

10A5

(TA.Nam)

10A6

(Sử.Thanh)

10A7

(T.Dương)

10A8

(V.Mai)

10A9

(Tin.Huệ)

10A10

(Sử.Hợi)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

TD - TDHặc

T.ANH - TA.Bích

TC su - Sử.Thanh

T.ANH - TA.Nam

TOÁN - T.Quang

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Xyta

TOÁN - T.Nhân

PĐ Đ - Đ.Yến

3

T.ANH - TA.Bích

HÓA - H. Huyền

TOÁN - T.Thanh

TD - TDHặc

HÓA - H.Anh

T.ANH - TA.Nam

VĂN - V.Nhung

LÝ - Lý.Hà

TCT - T.Nhân

SỬ - Sử.Hợi

4

TCA - TA.Bích

TIN - Tin.Quang

TD - TDHặc

TOÁN - T.Thanh

SỬ - Sử.Hợi

LÝ - Lý.Hà

TIN - Tin.Huệ

KTNN - Si.Hoàn

VĂN - V.Khiết

TOÁN - T.Xyta

5

TOÁN - T.Xyta

TCT - T.Quang

SINH - Si.Tú

TIN - Tin.Quang

LÝ - Lý.Hà

ĐỊA - Đ.Yến

KTNN - Si.Hoàn

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Khiết

 

3

1

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Quang

HÓA - H. Huyền

GDCD - GD.Hoa

TC su - Sử.Hợi

TIN - Tin.Huệ

TD - TDHặc

T.ANH - TA.Duyên

LÝ - Lý.Đức

VĂN - V.Vân

2

TCT - T.Xyta

LÝ - Lý.HT.Trung

TCT - T.Thanh

TCV - V.Hương

TCT - T.Quang

VĂN - V.Thành

TCT - T.Dương

TD - TDHặc

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Vân

3

T.ANH - TA.Bích

KTNN - Si.Hoàn

VĂN - V.Hương

ĐỊA - Đ.Duyên

TCV - V.Vân

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

TOÁN - T.Xyta

TD - TDHặc

SINH - Si.Nguyệt

4

HÓA - H. Huyền

T.ANH - TA.Bích

VĂN - V.Hương

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Vân

TD - TDHặc

GDCD - GD.Hoa

LÝ - Lý.Hà

T.ANH - TA.Duyên

ĐỊA - Đ.Yến

5

KTNN - Si.Hoàn

ĐỊA - Đ.Duyên

GDCD - GD.Hoa

TC su - Sử.Hợi

TOÁN - T.Quang

TC Sinh - Si.Nguyệt

SỬ - Sử.Song

ĐỊA - Đ.Yến

TCV - V.Khiết

 

4

1

TIN - Tin.Quang

TD - TDHặc

T.ANH - TA.Tiến

TOÁN - T.Thanh

TC Sinh - Si.Nguyệt

T.ANH - TA.Nam

VĂN - V.Nhung

T.ANH - TA.Duyên

SỬ - Sử.Song

SỬ - Sử.Hợi

2

LÝ - Lý.Đức

LÝ - Lý.HT.Trung

SỬ - Sử.Thanh

TIN - Tin.Quang

TOÁN - T.Quang

TOÁN - T.Ánh

T.ANH - TA.Dũng

TD - TDHặc

TOÁN - T.Nhân

HÓA - H.Anh

3

TOÁN - T.Xyta

TOÁN - T.Quang

TD - TDHặc

LÝ - Lý.Chiên

T.ANH - TA.Nam

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Dương

SỬ - Sử.Song

TOÁN - T.Nhân

PĐ su - Sử.Hợi

4

HÓA - H. Huyền

ĐỊA - Đ.Duyên

TIN - Tin.Quang

VĂN - V.Hương

LÝ - Lý.Hà

TC su - Sử.Thanh

TD - TDHặc

TC Sinh - Si.Nguyệt

SINH - QP.Quyết

LÝ - Lý.Chiên

5

SINH - Si.Tú

TC su - Sử.Song

LÝ - Lý.Chiên

HÓA - H. Huyền

TIN - Tin.Quang

TCV - V.Thành

TC Sinh - Si.Nguyệt

TCT - T.Xyta

TC Sinh - QP.Quyết

 

5

1

VĂN - V.Khiết

SỬ - Sử.Song

TCV - V.Hương

T.ANH - TA.Nam

TD - TDHặc

HÓA - H.Anh

ĐỊA - Đ.Yến

TCV - V.Mai

T.ANH - TA.Duyên

LÝ - Lý.Chiên

2

VĂN - V.Khiết

GDCD - GD.Hoa

VĂN - V.Hương

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Nam

TD - TDHặc

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Mai

ĐỊA - Đ.Yến

VĂN - V.Vân

3

TCH - H. Huyền

TD - TDHặc

TOÁN - T.Thanh

LÝ - Lý.Chiên

VĂN - V.Vân

SỬ - Sử.Thanh

LÝ - Lý.Hà

TIN - Tin.Huệ

KTNN - Si.Hoàn

TOÁN - T.Xyta

4

SỬ - Sử.Thanh

HÓA - H. Huyền

LÝ - Lý.Chiên

TCT - T.Thanh

GDCD - GD.Hoa

TOÁN - T.Ánh

TC su - Sử.Song

ĐỊA - Đ.Yến

HÓA - H.Phối

PĐT - T.Xyta

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

T.ANH - TA.Bích

TOÁN - T.Quang

TIN - Tin.Quang

SỬ - Sử.Hợi

VĂN - V.Vân

T.ANH - TA.Nam

ĐỊA - Đ.Yến

HÓA - H.Phối

TC su - Sử.Song

HÓA - H.Anh

2

ĐỊA - Đ.Yến

T.ANH - TA.Bích

ĐỊA - Đ.Duyên

T.ANH - TA.Nam

TIN - Tin.Quang

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Dũng

TOÁN - T.Xyta

TIN - Tin.Huệ

PĐ V - V.Vân

3

LÝ - Lý.Đức

TCA - TA.Bích

HÓA - H. Huyền

ĐỊA - Đ.Duyên

KTNN - Si.Hoàn

GDCD - GD.Hoa

T.ANH - TA.Dũng

T.ANH - TA.Duyên

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Xyta

4

TCV - V.Khiết

VĂN - V.Vân

T.ANH - TA.Tiến

TC Sinh - Si.Nguyệt

HÓA - H.Anh

TCT - T.Ánh

HÓA - H.Phối

VĂN - V.Mai

T.ANH - TA.Duyên

SINH HOẠT

5

TOÁN - T.Xyta

TCV - V.Vân

KTNN - Si.Hoàn

HÓA - H. Huyền

ĐỊA - Đ.Duyên

ĐỊA - Đ.Yến

SINH - Si.Nguyệt

TC su - Sử.Song

LÝ - Lý.Đức

 

7

1

TD - TDHặc

TIN - Tin.Quang

TOÁN - T.Thanh

SINH - Si.Nguyệt

ĐỊA - Đ.Duyên

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

GDCD - GD.Hoa

HÓA - H.Phối

 

2

TIN - Tin.Quang

VĂN - V.Vân

ĐỊA - Đ.Duyên

VĂN - V.Hương

TD - TDHặc

LÝ - Lý.Hà

HÓA - H.Phối

SINH - Si.Nguyệt

GDCD - GD.Hoa

 

3

VĂN - V.Khiết

VĂN - V.Vân

TCA - TA.Tiến

VĂN - V.Hương

T.ANH - TA.Nam

SINH - Si.Nguyệt

LÝ - Lý.Hà

HÓA - H.Phối

TD - TDHặc

 

4

GDCD - GD.Hoa

SINH - Si.Tú

T.ANH - TA.Tiến

TD - TDHặc

SINH - Si.Nguyệt

TOÁN - T.Ánh

TCV - V.Nhung

VĂN - V.Mai

VĂN - V.Khiết

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

TH
TIẾT

11A1

(TA.Thúy)

11A2

(Đ.Thiết)

11A3

(TA.PTQ)

11A4

(TDNinh)

11A5

(V.Thành)

11A6

(V.Hoài)

11A7

(GDCD. Cổng)

11A8

(Si.Hà)

11A9

(Sử.Hương)

11A10

(V.Liên)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

T.ANH - TA.Thúy

TOÁN - T.Vương

KTCN - CN.L.Nga

LÝ - Lý.Đức

TD - TDNinh

TCT - T.Dương

T.ANH - TA.Duyên

VĂN - V.Hương

VĂN - V.Khiết

TOÁN - T.Thanh

3

LÝ - Lý.Thành

SINH - Si.Thanh

T.ANH - TA.PTQ

TD - TDNinh

TCA - TA.Duyên

LÝ - Lý.Trung

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Hương

TOÁN - T.Trọng

LÝ - Lý.Đức

4

TOÁN - T.Dương

ĐỊA - Đ.Thiết

TOÁN - T.Quang

TIN - Tin.Huy

SINH - Si.Thanh

TD - TDNinh

VĂN - V.Hoài

T.ANH - TA.Duyên

LÝ - Lý.Đức

HÓA - H.Phối

5

ĐỊA - Đ.Thiết

T.ANH - TA.Thúy

SINH - Si.Thanh

SỬ - Sử.Hợi

HÓA - H. Huyền

TCV - V.Hoài

SINH - Si.Hà

LÝ - Lý.Trung

HÓA - H.Phối

 

3

1

VĂN - V.Dung

VĂN - V.Liên

TD - TDNinh

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

LÝ - Lý.Trung

KTCN - CN.N.Nga

T.ANH - TA.Bích

HÓA - H.Phối

2

VĂN - V.Dung

KTCN - CN.N.Nga

T.ANH - TA.PTQ

LÝ - Lý.Đức

SỬ - Sử.Hợi

VĂN - V.Hoài

HÓA - H.Phối

T.ANH - TA.Duyên

ĐỊA - Đ.Yến

VĂN - V.Liên

3

TIN - Tin.Huy

TOÁN - T.Vương

TCV - V.Khiết

HÓA - H. Huyền

SINH - Si.Thanh

VĂN - V.Hoài

TCT - T.Trọng

TOÁN - T.Quang

TD - TDNinh

TOÁN - T.Thanh

4

HÓA - H.Hà

TCV - V.Liên

LÝ - Lý.Đức

SINH - Si.Thanh

TC su - Sử.Hợi

SỬ - Sử.Song

TD - TDNinh

SINH - Si.Hà

TCV - V.Khiết

SINH - Si.Nguyệt

5

TOÁN - T.Dương

LÝ - Lý.Đức

SINH - Si.Thanh

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Xyta

HÓA - H. Huyền

VĂN - V.Hoài

HÓA - H.Phối

SINH - Si.Hà

 

4

1

TD - QP.Lộc

T.ANH - TA.Thúy

HÓA - H.Hà

VĂN - V.Thành

KTCN - CN.L.Nga

TOÁN - T.Dương

GDCD - GDCD. Cổng

TOÁN - T.Quang

LÝ - Lý.Đức

VĂN - V.Liên

2

LÝ - Lý.Thành

TD - QP.Lộc

VĂN - V.Hoài

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Thành

GDCD - GDCD. Cổng

T.ANH - TA.Duyên

TC su - Sử.Song

KTCN - CN.L.Nga

PĐ V - V.Liên

3

VĂN - V.Dung

TCA - TA.Duyên

VĂN - V.Hoài

TCT - T.Thanh

VĂN - V.Thành

HÓA - H. Huyền

KTCN - CN.L.Nga

TCV - V.Hương

TC su - Sử.Hương

SINH - Si.Nguyệt

4

SỬ - Sử.Hương

TIN - Tin.Huy

TC su - Sử.Hợi

T.ANH - TA.Nam

TOÁN - T.Xyta

SINH - Si.Thanh

SỬ - Sử.Song

TCA - TA.Duyên

GDCD - GDCD. Cổng

TOÁN - T.Thanh

5

TCH - H.Hà

SINH - Si.Thanh

TOÁN - T.Quang

TC su - Sử.Hợi

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Hoài

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Hương

SỬ - Sử.Hương

 

5

1

T.ANH - TA.Thúy

TC su - Sử.Hương

TIN - Tin.Huy

ĐỊA - Đ.Thiết

TCV - V.Thành

T.ANH - TA.Bích

TIN - Tin.Huệ

GDCD - GDCD. Cổng

TD - TDNinh

PĐT - T.Thanh

2

SINH - Si.Dũng

T.ANH - TA.Thúy

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Xyta

ĐỊA - Đ.Thiết

T.ANH - TA.Duyên

TD - TDNinh

SINH - Si.Hà

TOÁN - T.Thanh

3

TCA - TA.Duyên

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.PTQ

VĂN - V.Thành

TD - TDNinh

TCA - TA.Bích

ĐỊA - Đ.Yến

HÓA - H.Phối

TOÁN - T.Trọng

SỬ - Sử.Song

4

KTCN - CN.L.Nga

VĂN - V.Liên

TCA - TA.PTQ

TD - TDNinh

LÝ - Lý.Đức

KTCN - CN.N.Nga

TCV - V.Khiết

VĂN - V.Hương

T.ANH - TA.Bích

ĐỊA - Đ.Thiết

5

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Liên

LÝ - Lý.Đức

TOÁN - T.Thanh

T.ANH - TA.Tỵ

TC su - Sử.Song

HÓA - H.Phối

ĐỊA - Đ.Yến

VĂN - V.Khiết

 

6

1

TCT - T.Dương

TD - QP.Lộc

HÓA - H.Hà

SINH - Si.Thanh

HÓA - H. Huyền

VĂN - V.Hoài

TCA - TA.Duyên

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Khiết

LÝ - Lý.Đức

2

TD - QP.Lộc

HÓA - H.Hà

SỬ - Sử.Hợi

HÓA - H. Huyền

LÝ - Lý.Đức

SINH - Si.Thanh

VĂN - V.Hoài

SỬ - Sử.Song

VĂN - V.Khiết

VĂN - V.Liên

3

SINH - Si.Dũng

TCT - T.Trọng

TOÁN - T.Quang

TCV - V.Khiết

T.ANH - TA.Tỵ

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Hoài

LÝ - Lý.Trung

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Liên

4

TOÁN - T.Dương

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Hoài

TCA - TA.Nam

TOÁN - T.Xyta

T.ANH - TA.Bích

TC su - Sử.Song

TOÁN - T.Quang

TOÁN - T.Trọng

SINH HOẠT

5

HÓA - H.Hà

VĂN - V.Liên

VĂN - V.Hoài

T.ANH - TA.Nam

TCT - T.Trọng

TIN - Tin.Huệ

TOÁN - T.Vương

T.ANH - TA.Duyên

HÓA - H.Phối

 

7

1

T.ANH - TA.Thúy

SỬ - Sử.Hương

TCT - T.Quang

GDCD - GDCD. Cổng

ĐỊA - Đ.Thiết

TD - TDNinh

TOÁN - T.Vương

SINH - Si.Hà

TCA - TA.Bích

 

2

TCV - V.Dung

HÓA - H.Hà

TOÁN - T.Quang

TOÁN - T.Thanh

VĂN - V.Thành

TOÁN - T.Dương

SINH - Si.Hà

TD - TDNinh

T.ANH - TA.Bích

 

3

VĂN - V.Dung

TOÁN - T.Vương

ĐỊA - Đ.Thiết

KTCN - CN.N.Nga

GDCD - GDCD. Cổng

LÝ - Lý.Trung

TD - TDNinh

TCT - T.Quang

TOÁN - T.Trọng

 

4

TOÁN - T.Dương

GDCD - GDCD. Cổng

TD - TDNinh

T.ANH - TA.Nam

T.ANH - TA.Tỵ

T.ANH - TA.Bích

LÝ - Lý.Trung

TOÁN - T.Quang

TCT - T.Trọng

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

TH
TIẾT

12A2

(Si.Tú)

12A3

(T.Huấn)

12A4

(TA.Tiến)

12A5

(V.Bình)

12A6

(V.Nhung)

12A7

(CN.N.Nga)

12A8

(Tin.Ký)

12A9

(TA.Tỵ)

12A10

(Đ.Duyên)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

T.ANH - TA.PTQ

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Bình

TC su - Sử.Vân

TOÁN - T.Trọng

LÝ - Lý.Trung

HÓA - H.Hà

LÝ - Lý.Hà

3

TCV - V.Mai

SỬ - Sử.Thanh

KTCN - CN.L.Nga

TCV - V.Bình

GDCD - GDCD. Cổng

T.ANH - TA.Thúy

SINH - Si.Hà

TOÁN - T.Ánh

HÓA - H.Hà

4

TCT - T.Vương

TC su - Sử.Thanh

VĂN - V.Nhung

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Trung

TCT - T.Trọng

SỬ - Sử.Vân

TCT - T.Ánh

SINH - Si.Tú

5

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Mai

TCV - V.Nhung

TOÁN - T.Vương

TOÁN - T.Trọng

SỬ - Sử.Vân

GDCD - GDCD. Cổng

SỬ - Sử.Thanh

 

3

1

TD - TDThành

VĂN - V.Mai

T.ANH - TA.Tiến

TIN - Tin.Huy

T.ANH - TA.PTQ

TD - TDThưởng

TC su - Sử.Vân

TIN - Tin.Ký

PĐ Đ - Đ.Duyên

2

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Mai

TD - TDThành

T.ANH - TA.Tiến

TOÁN - T.Trọng

TIN - Tin.Ký

TD - TDThưởng

LÝ - Lý.Trung

PĐ su - Sử.Vân

3

T.ANH - TA.PTQ

TOÁN - T.Huấn

GDCD - GD.Hoa

TD - TDThành

KTCN - CN.N.Nga

LÝ - Lý.Trung

TIN - Tin.Ký

HÓA - H.Hà

SỬ - Sử.Vân

4

VĂN - V.Mai

TD - TDThành

TIN - Tin.Huy

TCA - TA.Tiến

TCA - TA.PTQ

VĂN - V.Dung

ĐỊA - Đ.Duyên

TD - TDThưởng

TOÁN - T.Huấn

5

VĂN - V.Mai

TIN - Tin.Huy

LÝ - Lý.Hà

TOÁN - T.Vương

SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Trọng

TOÁN - T.Huấn

TCH - H.Hà

 

4

1

SỬ - Sử.Thanh

LÝ - Lý.Hà

SỬ - Sử.Hương

TD - TDThành

HÓA - H.Anh

TD - TDThưởng

TOÁN - T.Huấn

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Bình

2

LÝ - Lý.Hà

T.ANH - TA.Thúy

TD - TDThành

T.ANH - TA.Tiến

VĂN - V.Nhung

VĂN - V.Dung

HÓA - H.Hà

T.ANH - TA.Tỵ

PĐ V - V.Bình

3

TOÁN - T.Vương

TCT - T.Huấn

LÝ - Lý.Hà

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Nhung

T.ANH - TA.Thúy

T.ANH - TA.Tỵ

TD - TDThưởng

HÓA - H.Hà

4

HÓA - H.Anh

SINH - Si.Tú

T.ANH - TA.Tiến

TOÁN - T.Vương

TD - TDThưởng

ĐỊA - Đ.Thiết

TCV - V.Dung

TCV - V.Bình

TOÁN - T.Huấn

5

ĐỊA - Đ.Duyên

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Nhung

KTCN - CN.L.Nga

ĐỊA - Đ.Thiết

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Dung

TCA - TA.Tỵ

 

5

1

GDCD - GD.Hoa

SỬ - Sử.Thanh

SINH - Si.Tú

VĂN - V.Bình

T.ANH - TA.PTQ

SINH - Si.Hà

TOÁN - T.Huấn

TIN - Tin.Ký

LÝ - Lý.Hà

2

LÝ - Lý.Hà

TIN - Tin.Huy

SỬ - Sử.Hương

HÓA - H.Anh

TCT - T.Trọng

VĂN - V.Dung

T.ANH - TA.Tỵ

TOÁN - T.Ánh

TOÁN - T.Huấn

3

KTCN - CN.L.Nga

TCA - TA.Thúy

HÓA - H.Anh

LÝ - Lý.Trung

TIN - Tin.Ký

TCV - V.Dung

SỬ - Sử.Vân

T.ANH - TA.Tỵ

VĂN - V.Bình

4

HÓA - H.Anh

T.ANH - TA.Thúy

TIN - Tin.Huy

TC su - Sử.Hương

TOÁN - T.Trọng

LÝ - Lý.Trung

TIN - Tin.Ký

GDCD - GDCD. Cổng

SỬ - Sử.Vân

5

TIN - Tin.Huy

ĐỊA - Đ.Thiết

TOÁN - T.Ánh

SỬ - Sử.Hương

SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Trọng

KTCN - CN.N.Nga

SINH - Si.Tú

 

6

1

SỬ - Sử.Thanh

TOÁN - T.Huấn

T.ANH - TA.Tiến

GDCD - GD.Hoa

TD - TDThưởng

TIN - Tin.Ký

VĂN - V.Dung

VĂN - V.Bình

ĐỊA - Đ.Duyên

2

TOÁN - T.Vương

GDCD - GD.Hoa

TOÁN - T.Ánh

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Trọng

TCA - TA.Tiến

VĂN - V.Dung

VĂN - V.Bình

TOÁN - T.Huấn

3

TD - TDThành

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Vương

TIN - Tin.Ký

HÓA - H.Hà

TD - TDThưởng

SỬ - Sử.Thanh

VĂN - V.Bình

4

TC su - Sử.Thanh

TD - TDThành

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Trung

SINH - Si.Thanh

TC su - Sử.Vân

T.ANH - TA.Tỵ

KTCN - CN.L.Nga

SINH HOẠT

5

VĂN - V.Mai

KTCN - CN.L.Nga

TCT - T.Ánh

SINH - Si.Thanh

VĂN - V.Nhung

SỬ - Sử.Vân

LÝ - Lý.Trung

T.ANH - TA.Tỵ

 

7

1

SINH - Si.Tú

TCV - V.Mai

TOÁN - T.Ánh

T.ANH - TA.Tiến

T.ANH - TA.PTQ

KTCN - CN.N.Nga

HÓA - H.Hà

LÝ - Lý.Trung

 

2

TOÁN - T.Vương

TOÁN - T.Huấn

TCA - TA.Tiến

SỬ - Sử.Hương

LÝ - Lý.Trung

TOÁN - T.Trọng

TCA - TA.Tỵ

ĐỊA - Đ.Thiết

 

3

T.ANH - TA.PTQ

T.ANH - TA.Thúy

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Bình

TCV - V.Nhung

HÓA - H.Hà

TCT - T.Huấn

TOÁN - T.Ánh

 

4

TCA - TA.PTQ

LÝ - Lý.Hà

TC su - Sử.Hương

TCT - T.Vương

HÓA - H.Anh

T.ANH - TA.Thúy

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Bình

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết