Tuesday, 28/09/2021 - 10:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH NHAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu từ 30/01/2020

 

TH
TIẾT

10A1

(TA.Thúy)

10A2

(Đ.Thiết)

10A3

(Sử.Hợi)

10A4

(TDNinh)

10A5

(V.Thành)

10A6

(V.Hoài)

10A7

(GDCD. Cổng)

10A8

(Si.Hà)

10A9

(Sử.Hương)

10A10

(V.Liên)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

TD - TDNinh

TC ĐỊA - Đ.Thiết

LÝ - Lý.Đức

TOÁN - T.Thanh

TIN - Tin.Huy

TOÁN - T.Dương

TOÁN - T.Trọng

SINH - Si.Hà

KTNN - Si.Hoàn

TOÁN - T.Nhân

3

LÝ - Lý.Thành

SINH - Si.Dũng

GDCD - GDCD. Cổng

TD - TDNinh

LÝ - Lý.Đức

TIN - Tin.Quang

KTNN - Si.Hoàn

SỬ - Sử.Song

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Nhân

4

SINH - Si.Dũng

TOÁN - T.Vương

TD - TDNinh

GDCD - GDCD. Cổng

TD - TDHặc

KTNN - Si.Hoàn

TC SINH - QP.Quyết

TCT - T.Quang

T.ANH - TA.Nam

SỬ - Sử.Hương

5

KTNN - Si.Hoàn

TCV - V.Hương

TIN - Tin.Huệ

HÓA - H.Phối

TOÁN - T.Vương

LÝ - Lý.Trung

ĐỊA - Đ.Yến

T.ANH - TA.Nam

TOÁN - T.Trọng

 

3

1

VĂN - V.Dung

HÓA - H.Hà

ĐỊA - Đ.Thiết

VĂN - V.Thành

TC SỬ - Sử.Hợi

TD - TDHặc

GDCD - GDCD. Cổng

TIN - Tin.Ký

SỬ - Sử.Hương

VĂN - V.Liên

2

VĂN - V.Dung

SỬ - Sử.Hợi

TOÁN - T.Quang

VĂN - V.Thành

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Dương

TIN - Tin.Ký

KTNN - Si.Hoàn

HÓA - H.Phối

GDCD - GDCD. Cổng

3

T.ANH - TA.Thúy

GDCD - GDCD. Cổng

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Tỵ

SỬ - Sử.Hợi

HÓA - H.Phối

T.ANH - TA.Duyên

LÝ - Lý.Trung

TD - TDHặc

LÝ - Lý.Đức

4

TOÁN - T.Dương

T.ANH - TA.Thúy

VĂN - V.Liên

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Thành

T.ANH - TA.Tỵ

TCV - V.Hoài

TD - TDHặc

LÝ - Lý.Đức

HÓA - H.Phối

5

SỬ - Sử.Hương

TIN - Tin.Quang

VĂN - V.Liên

TC SỬ - Sử.Hợi

TCV - V.Thành

KTNN - Si.Hoàn

HÓA - H.Phối

VĂN - V.Hương

TIN - Tin.Huy

 

4

1

TIN - Tin.Huệ

LÝ - Lý.Đức

TD - TDNinh

SỬ - Sử.Hợi

VĂN - V.Thành

SINH - Si.Hà

T.ANH - TA.Duyên

TC SỬ - Sử.Song

TCT - T.Trọng

VĂN - V.Liên

2

LÝ - Lý.Thành

TD - TDNinh

T.ANH - TA.Dũng

VĂN - V.Thành

HÓA - H.Phối

T.ANH - TA.Tỵ

TC SỬ - Sử.Song

TIN - Tin.Ký

T.ANH - TA.Nam

VĂN - V.Liên

3

TC LÝ - Lý.Thành

T.ANH - TA.Thúy

T.ANH - TA.Dũng

T.ANH - TA.Tỵ

TC SINH - QP.Quyết

TCT - T.Dương

KTNN - Si.Hoàn

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Đức

HÓA - H.Phối

4

HÓA - H.Hà

TCA - TA.Thúy

KTNN - Si.Hoàn

TCT - T.Thanh

SỬ - Sử.Hợi

SỬ - Sử.Song

TOÁN - T.Trọng

HÓA - H.Phối

TC SINH - QP.Quyết

ĐỊA - Đ.Yến

5

TOÁN - T.Dương

TC SỬ - Sử.Hợi

HÓA - H.Hà

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Tỵ

HÓA - H.Phối

SỬ - Sử.Song

T.ANH - TA.Nam

VĂN - V.Thành

 

5

1

VĂN - V.Dung

VĂN - V.Liên

TC SỬ - Sử.Hợi

LÝ - Lý.Đức

TIN - Tin.Huy

TC SINH - QP.Quyết

TD - TDHặc

TOÁN - T.Quang

GDCD - GDCD. Cổng

PĐ V - V.Vân

2

TCH - H.Hà

VĂN - V.Liên

SỬ - Sử.Hợi

TOÁN - T.Thanh

GDCD - GDCD. Cổng

TIN - Tin.Quang

LÝ - Lý.Trung

TD - TDHặc

KTNN - Si.Hoàn

TOÁN - T.Nhân

3

TC SINH - Si.Dũng

T.ANH - TA.Thúy

LÝ - Lý.Đức

KTNN - Si.Hoàn

TD - TDHặc

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Dung

HÓA - H.Phối

T.ANH - TA.Nam

TOÁN - T.Nhân

4

T.ANH - TA.Thúy

HÓA - H.Hà

TOÁN - T.Quang

HÓA - H.Phối

KTNN - Si.Hoàn

VĂN - V.Hoài

VĂN - V.Dung

TCV - V.Hương

TIN - Tin.Huy

SỬ - Sử.Hương

5

ĐỊA - Đ.Yến

KTNN - Si.Hoàn

HÓA - H.Hà

TIN - Tin.Huy

TCT - T.Vương

VĂN - V.Hoài

SỬ - Sử.Song

VĂN - V.Hương

TOÁN - T.Trọng

 

6

1

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Liên

TC SINH - QP.Quyết

TOÁN - T.Thanh

SINH - Si.Hà

SỬ - Sử.Song

VĂN - V.Dung

TOÁN - T.Quang

SỬ - Sử.Hương

LÝ - Lý.Đức

2

HÓA - H.Hà

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.Dũng

T.ANH - TA.Tỵ

TOÁN - T.Vương

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Trung

KTNN - Si.Hoàn

TC SỬ - Sử.Hương

SINH - Si.Hà

3

KTNN - Si.Hoàn

TIN - Tin.Quang

TOÁN - T.Quang

TC SINH - QP.Quyết

LÝ - Lý.Đức

VĂN - V.Hoài

T.ANH - TA.Duyên

SỬ - Sử.Song

TOÁN - T.Trọng

PĐ Đ - Đ.Yến

4

TCT - T.Dương

KTNN - Si.Hoàn

TIN - Tin.Huệ

LÝ - Lý.Đức

T.ANH - TA.Tỵ

LÝ - Lý.Trung

TOÁN - T.Trọng

TC SINH - QP.Quyết

VĂN - V.Thành

SINH HOẠT

5

TOÁN - T.Dương

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Liên

TCV - V.Thành

KTNN - Si.Hoàn

T.ANH - TA.Tỵ

TCT - T.Trọng

GDCD - GDCD. Cổng

SINH - Si.Hà

 

7

1

GDCD - GDCD. Cổng

TD - TDNinh

SỬ - Sử.Hợi

SINH - Si.Hà

HÓA - H.Phối

TCV - V.Hoài

TD - TDHặc

T.ANH - TA.Nam

TCV - V.Thành

 

2

TD - TDNinh

ĐỊA - Đ.Thiết

TCT - T.Quang

SỬ - Sử.Hợi

T.ANH - TA.Tỵ

TC SỬ - Sử.Song

SINH - Si.Hà

LÝ - Lý.Trung

VĂN - V.Thành

 

3

SỬ - Sử.Hương

TOÁN - T.Vương

SINH - Si.Hà

ĐỊA - Đ.Thiết

VĂN - V.Thành

GDCD - GDCD. Cổng

HÓA - H.Phối

TOÁN - T.Quang

TD - TDHặc

 

4

T.ANH - TA.Thúy

SỬ - Sử.Hợi

TCV - V.Thành

TD - TDNinh

TOÁN - T.Vương

TD - TDHặc

TIN - Tin.Ký

VĂN - V.Hương

HÓA - H.Phối

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

TH
TIẾT

11A1

(Tin.Huệ)

11A2

(Si.Tú)

11A3

(T.Huấn)

11A4

(TA.Tiến)

11A5

(V.Bình)

11A6

(V.Nhung)

11A7

(CN.N.Nga)

11A8

(Tin.Ký)

11A9

(TA.Tỵ)

11A10

(Đ.Duyên)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

TIN - Tin.Huệ

TD - QP.Lộc

HÓA - Si.Thanh

TIN - Tin.Quang

TCT - T.Vương

HÓA - H.Anh

SỬ - Sử.Song

TD - TDHặc

ĐỊA - Đ.Duyên

HÓA - H.Phối

3

LÝ - Lý.Hà

TOÁN - T.Dương

TD - QP.Lộc

T.ANH - TA.Tiến

LÝ - Lý.Trung

TOÁN - T.Trọng

KTCN - CN.N.Nga

T.ANH - TA.Bích

TD - TDHặc

TOÁN - T.Vương

4

HÓA - Si.Thanh

T.ANH - TA.Bích

TCV - V.Mai

TD - QP.Lộc

GDCD - GD.Hoa

VĂN - V.Nhung

LÝ - Lý.Trung

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Ánh

SỬ - Sử.Song

5

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Mai

GDCD - GD.Hoa

TC SINH - QP.Quyết

TIN - Tin.Quang

ĐỊA - Đ.Duyên

SINH - Si.Hà

KTCN - CN.N.Nga

HÓA - H.Anh

 

3

1

T.ANH - TA.Thúy

T.ANH - TA.Bích

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Bình

T.ANH - TA.Tiến

LÝ - Lý.Trung

TIN - Tin.Quang

TC SỬ - Sử.Thanh

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Mai

2

HÓA - Si.Thanh

LÝ - Lý.Hà

T.ANH - TA.Thúy

VĂN - V.Bình

TD - TDThành

TIN - Tin.Quang

T.ANH - TA.Bích

TOÁN - T.Huấn

TD - TDHặc

VĂN - V.Mai

3

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Dương

VĂN - V.Mai

KTCN - CN.L.Nga

TC SỬ - Sử.Vân

T.ANH - TA.Tiến

TD - TDThành

VĂN - V.Dung

SỬ - Sử.Thanh

LÝ - Lý.Hà

4

TCV - V.Mai

ĐỊA - Đ.Yến

TIN - Tin.Quang

LÝ - Lý.Hà

HÓA - Si.Thanh

TD - TDThành

TOÁN - T.Trọng

VĂN - V.Dung

LÝ - Lý.Trung

SINH - Si.Nguyệt

5

TOÁN - T.Dương

HÓA - Si.Thanh

SINH - Si.Tú

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Bình

TOÁN - T.Trọng

TC SINH - Si.Nguyệt

LÝ - Lý.Trung

T.ANH - TA.Tỵ

 

4

1

TD - QP.Lộc

KTCN - CN.L.Nga

ĐỊA - Đ.Yến

GDCD - GD.Hoa

TCV - V.Nhung

SỬ - Sử.Vân

ĐỊA - Đ.Duyên

TOÁN - T.Huấn

TIN - Tin.Ký

VĂN - V.Mai

2

T.ANH - TA.Thúy

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Mai

KTCN - CN.L.Nga

SINH - Si.Nguyệt

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Trọng

SINH - Si.Hà

VĂN - V.Bình

ĐỊA - Đ.Duyên

3

VĂN - V.Bình

TD - QP.Lộc

VĂN - V.Mai

TOÁN - T.Huấn

SỬ - Sử.Vân

TD - TDThành

VĂN - V.Dung

T.ANH - TA.Bích

HÓA - H.Anh

GDCD - GD.Hoa

4

VĂN - V.Bình

TOÁN - T.Dương

LÝ - Lý.Hà

SINH - Si.Hà

KTCN - CN.L.Nga

TC SỬ - Sử.Vân

VĂN - V.Dung

HÓA - H.Anh

TCT - T.Ánh

TOÁN - T.Vương

5

KTCN - CN.N.Nga

TC SINH - QP.Quyết

T.ANH - TA.Thúy

TCV - V.Mai

TOÁN - T.Vương

SINH - Si.Nguyệt

TCT - T.Trọng

VĂN - V.Dung

SINH - Si.Hà

 

5

1

T.ANH - TA.Thúy

SỬ - Sử.Song

TC SỬ - Sử.Thanh

TIN - Tin.Quang

HÓA - Si.Thanh

TCT - T.Trọng

TD - TDThành

TIN - Tin.Ký

TC LÝ - Lý.Trung

HÓA - H.Phối

2

TCT - T.Dương

VĂN - V.Mai

TC SINH - QP.Quyết

SỬ - Sử.Song

T.ANH - TA.Tiến

GDCD - GD.Hoa

T.ANH - TA.Bích

SỬ - Sử.Thanh

KTCN - CN.L.Nga

LÝ - Lý.Hà

3

SỬ - Sử.Thanh

TCV - V.Mai

KTCN - CN.L.Nga

HÓA - Si.Thanh

LÝ - Lý.Trung

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Trọng

T.ANH - TA.Bích

TIN - Tin.Ký

TOÁN - T.Vương

4

TC SINH - QP.Quyết

TCT - T.Dương

TIN - Tin.Quang

LÝ - Lý.Hà

KTCN - CN.L.Nga

TOÁN - T.Trọng

HÓA - H.Anh

GDCD - GD.Hoa

LÝ - Lý.Trung

PĐT - T.Vương

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

TC SỬ - Sử.Thanh

T.ANH - TA.Bích

TOÁN - T.Huấn

TD - QP.Lộc

TIN - Tin.Quang

KTCN - CN.N.Nga

HÓA - H.Anh

LÝ - Lý.Trung

VĂN - V.Bình

VĂN - V.Mai

2

KTCN - CN.N.Nga

TIN - Tin.Huệ

TCT - T.Huấn

TC SỬ - Sử.Song

TD - TDThành

TC SINH - Si.Nguyệt

VĂN - V.Dung

ĐỊA - Đ.Duyên

VĂN - V.Bình

PĐ V - V.Mai

3

TOÁN - T.Dương

HÓA - Si.Thanh

TD - QP.Lộc

T.ANH - TA.Tiến

TC SINH - Si.Nguyệt

LÝ - Lý.Trung

T.ANH - TA.Bích

TCV - V.Hà

T.ANH - TA.Tỵ

TOÁN - T.Vương

4

TD - QP.Lộc

TC SỬ - Sử.Song

HÓA - Si.Thanh

ĐỊA - Đ.Yến

TOÁN - T.Vương

TIN - Tin.Quang

TCV - V.Hà

TCA - TA.Bích

TC SINH - Si.Hà

SINH HOẠT

5

TIN - Tin.Huệ

VĂN - V.Mai

SỬ - Sử.Thanh

HÓA - Si.Thanh

ĐỊA - Đ.Duyên

T.ANH - TA.Tiến

TIN - Tin.Quang

TOÁN - T.Huấn

TOÁN - T.Ánh

 

7

1

LÝ - Lý.Hà

GDCD - GD.Hoa

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Bình

T.ANH - TA.Tiến

KTCN - CN.N.Nga

LÝ - Lý.Trung

TC ĐỊA - Đ.Duyên

KTCN - CN.L.Nga

 

2

VĂN - V.Bình

SINH - Si.Tú

KTCN - CN.L.Nga

TCT - T.Huấn

TOÁN - T.Vương

VĂN - V.Nhung

KTCN - CN.N.Nga

TD - TDHặc

GDCD - GD.Hoa

 

3

SINH - Si.Tú

LÝ - Lý.Hà

T.ANH - TA.Thúy

T.ANH - TA.Tiến

VĂN - V.Bình

TCV - V.Nhung

GDCD - GD.Hoa

TIN - Tin.Ký

T.ANH - TA.Tỵ

 

4

GDCD - GD.Hoa

KTCN - CN.L.Nga

LÝ - Lý.Hà

TOÁN - T.Huấn

VĂN - V.Bình

T.ANH - TA.Tiến

TC SỬ - Sử.Song

KTCN - CN.N.Nga

TCH - H.Anh

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 

 

TH
TIẾT

12A1

(T.Xyta)

12A2

(CN.L.Nga)

12A3

(T.Thanh)

12A4

(GD.Hoa)

12A5

(V.Vân)

12A6

(V.Hương)

12A7

(TA.Duyên)

12A8

(TA.Nam)

12A9

(Sử.Thanh)

2

1

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

KTCN - CN.N.Nga

T.ANH - TA.Tiến

GDCD - GD.Hoa

T.ANH - TA.Bích

TD - TDThưởng

ĐỊA - Đ.Yến

LÝ - Lý.Hà

SINH - Si.Nguyệt

HÓA - H.Hà

3

TD - TDThưởng

GDCD - GD.Hoa

HÓA - H.Anh

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Vân

VĂN - V.Hương

TCT - T.Ánh

SỬ - Sử.Hương

ĐỊA - Đ.Thiết

4

LÝ - Lý.Đức

VĂN - V.Vân

TD - TDThưởng

HÓA - H.Hà

KTCN - CN.N.Nga

LÝ - Lý.Hà

TIN - Tin.Huy

TOÁN - T.Thanh

TOÁN - T.Xyta

5

TOÁN - T.Xyta

VĂN - V.Vân

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Quang

SINH - Si.Thanh

TIN - Tin.Huy

SINH - Si.Nguyệt

HÓA - H.Hà

 

3

1

TC LÝ - Lý.Đức

KTCN - CN.L.Nga

TCA - TA.Duyên

TCV - V.Hương

TC SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Quang

TD - TDThành

TCV - V.Hoài

SINH - Si.Nguyệt

2

HÓA - H.Hà

TOÁN - T.Xyta

T.ANH - TA.Duyên

VĂN - V.Hương

TIN - Tin.Huy

T.ANH - TA.Tiến

ĐỊA - Đ.Thiết

LÝ - Lý.Đức

PĐS - Sử.Thanh

3

TCH - H.Hà

TCV - V.Vân

SINH - Si.Nguyệt

ĐỊA - Đ.Thiết

SINH - Si.Thanh

VĂN - V.Hương

TOÁN - T.Ánh

TC SỬ - Sử.Hương

TOÁN - T.Xyta

4

TC SINH - Si.Tú

TC SỬ - Sử.Hương

TC SỬ - Sử.Thanh

SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Ánh

GDCD - GDCD. Cổng

T.ANH - TA.Duyên

HÓA - H.Hà

VĂN - V.Vân

5

TOÁN - T.Xyta

T.ANH - TA.Tiến

LÝ - Lý.Hà

TOÁN - T.Quang

TCV - V.Vân

ĐỊA - Đ.Yến

TCV - V.Hoài

ĐỊA - Đ.Thiết

 

4

1

TCT - T.Xyta

LÝ - Lý.Hà

KTCN - CN.N.Nga

TD - TDThưởng

TCT - T.Ánh

TD - TDThành

HÓA - H.Anh

TCT - T.Thanh

LÝ - Lý.Chiên

2

T.ANH - TA.Bích

HÓA - H.Hà

TIN - Tin.Huy

LÝ - Lý.Chiên

TOÁN - T.Ánh

TCA - TA.Duyên

LÝ - Lý.Hà

KTCN - CN.N.Nga

TOÁN - T.Xyta

3

TIN - Tin.Huy

TD - TDThưởng

LÝ - Lý.Hà

VĂN - V.Hương

T.ANH - TA.Nam

KTCN - CN.L.Nga

TOÁN - T.Ánh

TOÁN - T.Thanh

HÓA - H.Hà

4

TD - TDThưởng

ĐỊA - Đ.Duyên

T.ANH - TA.Duyên

TCA - TA.Bích

GDCD - GD.Hoa

TCV - V.Hương

TD - TDThành

T.ANH - TA.Nam

SINH - Si.Nguyệt

5

GDCD - GD.Hoa

TOÁN - T.Xyta

ĐỊA - Đ.Duyên

T.ANH - TA.Bích

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Hương

SỬ - Sử.Vân

TIN - Tin.Huy

 

5

1

T.ANH - TA.Bích

SINH - Si.Tú

TCT - T.Thanh

GDCD - GD.Hoa

T.ANH - TA.Nam

T.ANH - TA.Tiến

HÓA - H.Anh

ĐỊA - Đ.Thiết

TOÁN - T.Xyta

2

SINH - Si.Tú

TIN - Tin.Huy

VĂN - V.Nhung

LÝ - Lý.Chiên

TCA - TA.Nam

TOÁN - T.Quang

VĂN - V.Hoài

LÝ - Lý.Đức

VĂN - V.Vân

3

HÓA - H.Hà

SỬ - Sử.Hương

VĂN - V.Nhung

TC ĐỊA - Đ.Thiết

LÝ - Lý.Chiên

LÝ - Lý.Hà

VĂN - V.Hoài

TD - TDThành

VĂN - V.Vân

4

LÝ - Lý.Đức

TCT - T.Xyta

TOÁN - T.Thanh

T.ANH - TA.Bích

ĐỊA - Đ.Yến

SINH - Si.Thanh

ĐỊA - Đ.Thiết

T.ANH - TA.Nam

PĐ V - V.Vân

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

ĐỊA - Đ.Duyên

T.ANH - TA.Tiến

TD - TDThưởng

SINH - Si.Tú

ĐỊA - Đ.Yến

TD - TDThành

TCA - TA.Duyên

SINH - Si.Nguyệt

GDCD - GDCD. Cổng

2

VĂN - V.Nhung

TD - TDThưởng

TOÁN - T.Thanh

TC SỬ - Sử.Vân

TOÁN - T.Ánh

SINH - Si.Thanh

T.ANH - TA.Duyên

GDCD - GDCD. Cổng

SỬ - Sử.Thanh

3

VĂN - V.Nhung

ĐỊA - Đ.Duyên

SỬ - Sử.Thanh

TD - TDThưởng

SỬ - Sử.Vân

HÓA - H.Anh

KTCN - CN.N.Nga

TD - TDThành

LÝ - Lý.Chiên

4

SINH - Si.Tú

HÓA - H.Hà

HÓA - H.Anh

TOÁN - T.Quang

TD - TDThưởng

T.ANH - TA.Tiến

TOÁN - T.Ánh

VĂN - V.Hoài

SINH HOẠT

5

T.ANH - TA.Bích

SINH - Si.Tú

TCV - V.Nhung

HÓA - H.Hà

LÝ - Lý.Chiên

TOÁN - T.Quang

TC SỬ - Sử.Vân

VĂN - V.Hoài

 

7

1

VĂN - V.Nhung

TOÁN - T.Xyta

T.ANH - TA.Duyên

SINH - Si.Tú

HÓA - H.Anh

TC SỬ - Sử.Vân

SINH - Si.Nguyệt

TOÁN - T.Thanh

 

2

ĐỊA - Đ.Duyên

LÝ - Lý.Hà

SINH - Si.Nguyệt

VĂN - V.Hương

VĂN - V.Vân

SỬ - Sử.Vân

T.ANH - TA.Duyên

TCA - TA.Nam

 

3

TOÁN - T.Xyta

TCA - TA.Duyên

ĐỊA - Đ.Duyên

KTCN - CN.L.Nga

VĂN - V.Vân

HÓA - H.Anh

VĂN - V.Hoài

T.ANH - TA.Nam

 

4

SỬ - Sử.Hương

VĂN - V.Vân

TOÁN - T.Thanh

ĐỊA - Đ.Thiết

T.ANH - TA.Nam

TCT - T.Quang

GDCD - GDCD. Cổng

VĂN - V.Hoài

 

5

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

SINH HOẠT

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết